Danh sách axit hữu cơ đa chức

HOOC-(CH2)5-COOH Có tên gọi: Axit heptandioic; Axit pimelic

HOOC-CH2-CH2-COOH Có tên gọi: Axit butandioic; Axit sucxinic (Axid succinic)

HOOC-(CH2)3-COOH Có tên gọi: Axit pentandioic; Axit glutaric

HOOC-(CH2)6-COOH Có tên gọi: Axit octandioic; Axit suberic; Axit terephtalic;

HOOC-C6H4-COOH Có tên gọi: Axit p – benzendicacboxilic; 1,4 – Ðicacboxibenzen

HOOC-COOH Có tên gọi: Có tên gọi: Axit etandioic; Axit oxalic

HOOC-CH2-COOH Có tên gọi: Axit propandioic; Axit malonic

HOOC-(CH2)4-COOH Có tên gọi: Axit hexandioic; Axit adipic (Axid adipic)