Danh sách axit hữu cơ tạp chức

CH2(OH)-[CH(OH)]4-COOH Có tên gọi: Axit gluconic; Axit 2,3,4,5,6-hexahidroxihexanoic

HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH Axit glutamic; Axit α-aminoglutaric; Axit 2-aminopentandioic

HOOC-CH2-(HO)C(COOH)-CH2-COOH Axit xitric (Axid citric); Axit limonic; Axit 2-hidroxi-1,2,3-propantricacboxilic

CH3-CH(OH)-COOH Có tên gọi: Có tên gọi: Axit lactic; Axit 2-hidroxipropanoic; Axit a-hidroxipropionic