Danh sách axit hữu cơ đơn chức không no

CH3-CH=CH-COOH Có tên gọi: Axit 2-butenoic; Axit crotonic (dạng trans)

CH2=CH-CH2-COOH Có tên gọi: Axit 3-butenoic; Axit vinylaxetic

CH2=C(CH3)-COOH Có tên gọi: Axit 2- metylpropenoic; Axit metacrilic

CH2=CH-CH2-CH2-COOH Axit 4-pentenoic; Axit alylaxetic

CH3-C≡C-COOH Có tên gọi: Axit 2-butinoic; Axit tetrolic

CH≡C-COOHCó tên gọi: Axit propinoic; Axit propiolic

CH2=CH-COOH Có tên gọi: Axit propenoic; Axit acrilic